قطعات مصرفی

1 2 3 4 7 8 9

تعمیر و نگهداری معمول خودرو شامل تعویض قطعات خودرو است که به دلیل فرسودگی نرمال یا عدم تعمیر و نگهداری مناسب از کار می افتند. به همین دلیل خرید قطعات مصرفی خودرو بالاترین آمار فروش را به خود اختصاص یافته است.

کارشناس خودروهای چینی
Phone icon
تماس با کارشناس هیوندا و کیا